baner.jpg

Zakończenie ralizacji projektu

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” informuje o zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 – Środowisko, Działania 11.4 – Ochrona bioróżnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całość zadania objęła kwotę 1 596 784,69 zł., w tym:

dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 326 722,19 zł.

środki unijne w ramach RPO – 1 106 152,66 zł. 

 

Adaptacja budynku gospodarczego wraz z ogrodem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, jak również rozszerzenie oferty edukacyjnej w oparciu o stworzone zaplecze, umożliwiły realizację celu głównego projektu, którym było podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup mieszkańców woj. Pomorskiego oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki rezultatu i produktu zostały osiągnięte.

 

 

 


 

O projekcie

 

Tytuł projektu:
„Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii”
VIS 1

 

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-01

 

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup mieszkańców woj. pomorskiego oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel zostanie osiągnięty w okresie 3 lat poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej, przez co podniosą się standardy pracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i zostanie rozszerzona oferta edukacyjna. Zwiększy się oddziaływanie prowadzonej edukacji.


Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie oddziaływania Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w zakresie edukacji ekologicznej z 2500 osób rocznie do min 5500 osób rocznie
2. Zachowanie alej w krajobrazie woj. pomorskiego jako cennych siedlisk przyrodniczych, przy uwzględnieniu konieczności poprawy bezpieczeństwa i przebudowy zadrzewień w perspektywie czasowej.

Planowane efekty:
Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie wraz z ogrodem, prowadzenie zajęć dla minimum 5 500 osób rocznie w formie: warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami przyrodnikami.

 

Wartość projektu: 1 618 257,24 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 119 497,54 PLN