baner.jpg

Zakończenie ralizacji projektu

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” informuje o zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 – Środowisko, Działania 11.4 – Ochrona bioróżnorodności biologicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całość zadania objęła kwotę 1 596 784,69 zł., w tym:

dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 326 722,19 zł.

środki unijne w ramach RPO – 1 106 152,66 zł. 

 

Adaptacja budynku gospodarczego wraz z ogrodem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, jak również rozszerzenie oferty edukacyjnej w oparciu o stworzone zaplecze, umożliwiły realizację celu głównego projektu, którym było podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup mieszkańców woj. Pomorskiego oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

Wszystkie założone w projekcie wskaźniki rezultatu i produktu zostały osiągnięte.